Algemene Voorwaarden


Download de algemene voorwaarden in PDF.

Inschrijving:
Inschrijving geschiedt per E-mail onder opgave van: volledige naam, geboortedatum,
geslacht, eventuele gezondheidsklachten, adres, telefoonnummer alsmede, indien minderjarig,
de naam en de toestemming van de ouders. Tevens dient vermeld te worden aan wie de nota
gericht moet worden. De inschrijving blijft geldig voor opeenvolgende cursusjaren totdat
opzegging heeft plaatsgevonden.

Lesperiode:
De lesperiode van een cursus gaat in op 1 september en eindigt op 15 juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.

Betaling:
Betaling kan naar keuze: vooraf in eens voor de gehele cursus, ofwel in twee gelijke termijnen
waarvan de eerste vervalt op 1 september en de tweede op 1 februari daaropvolgend. Ingeval
inschrijving plaats vindt gedurende een cursusperiode vervalt de eerste betalingstermijn aan
het einde van de maand waarin inschrijving heeft plaatsgevonden. Bij niet voldoen aan de
betalingsverplichting op de vervaldata volgt een betalingsherinnering, eventueel gevolgd door
een aanmaning, in welk geval aanmaningskosten ad euro 25,= in rekening worden gebracht.
Bij het uitblijven van betaling na aanmaning, wordt tot invordering overgegaan, waarvan de
kosten, zowel met betrekking tot gerechtelijke- als buiten gerechtelijke invordering, voor
rekening van de schuldenaar zullen komen. Class Ballet heeft in zodanig geval het recht om
de deelname aan de cursus op te schorten tot dat algehele betaling zal zijn ontvangen.

Annulering van een inschrijving:
Annulering van een inschrijving dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste les te
geschieden. Acceptatie van de annulering blijkt uit de bevestiging e-mail van Class-Ballet.

Tussentijdse beëindiging:
Tussentijdse beëindiging van de cursus is mogelijk in geval een cursist door ziekte of ongeval
niet meer in staat is de lessen te volgen; het cursusgeld zal alsdan pro rata gerestitueerd
worden. In andere gevallen is tussentijdse beëindiging uitsluitend mogelijk door opzegging
voor 15 januari en met ingang van het tweede cursusgedeelte. Er geen restitutie wanneer u na
een half seizoen opzegt.

Beëindiging na afloop van een cursusjaar:
Beëindiging van deelname aan de balletlessen geschiedt door een schriftelijke mededeling aan
Class-Ballet voor 15 augustus volgend op het einde van het cursusjaar.

Kosten:
De cursuskosten worden gepubliceerd op de website: www.class-ballet.nl. Ook de vereiste
kleding staat op dezelfde website vermeld.

Programmering:
Class-Ballet kan afwijken van het cursusprogramma en een of meer andere docenten
inschakelen om balletles te geven. Eveneens kan voor een andere cursuslocatie worden
gekozen Uitgevallen lessen worden zoveel mogelijk ingehaald op een andere tijd. Tijdens
schoolvakanties en feestdagen welke zijn gepubliceerd op de website wordt geen les gegeven.

Niveau indeling:
Class-Ballet bepaalt de indeling van leerlingen in onderscheidene niveaus. Niveau
verplaatsing van een leerling naar een hoger- of lager niveau wordt uitsluitend beoordeeld
door Class-Ballet en haar docenten.

Beeld materiaal:
Class-Ballet kan voor zowel intern als extern gebruik beeldmateriaal (doen) vervaardigen van
lessen. Dit materiaal is en blijft eigendom van Class-Ballet. Leerlingen en ouders van
leerlingen zullen vooraf worden geïnformeerd over het voornemen om beeldmateriaal op te
nemen. Bezwaren van een leerling, respectievelijk diens ouders, tegen het maken van
opnamen waarop de betreffende leerling te zien zal zijn dienen vooraf te worden gemeld en
worden gehonoreerd.

Aansprakelijkheid:
Class-Ballet noch haar docenten zijn aansprakelijk voor letselschade als gevolg van tijdens de
lessen opgelopen letsel. Class-Ballet en haar docenten zijn evenmin aansprakelijk voor
verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of andere eigendommen
van leerlingen

Maatregel van orde:
Class-Ballet heeft het recht om een leerling die, naar het oordeel van Class-Ballet en haar
docenten, door diens gedraging de lessen in ernstige mate verstoort, van verdere lessen uit te
sluiten. Het cursusgeld zal alsdan pro rata worden gerestitueerd.

Correspondentie:
Class-Ballet verzendt alle correspondentie per E-mail. Eventuele wijziging van E-mail adres
van leerlingen of ouders van leerlingen dient terstond aan Class-Ballet te worden gemeld. Het
nalaten hiervan is voor rekening en risico van de nalatige.